•  هم گرایی در انجام فعالیت های بهداشتی و پیشگیرانه
  •  ارتباط حرفه ای لازم برای ارتقاء سطح سلامت جامعه و خدمات پرستاری
  • تکمیل زنجیره درمان با حضور پرستاران و مراکز خدمات درمانی در منزل

 سامانه درمانی بنیاد پرستاری

  • شناسایی و تعامل بین صنفی در گروه های مختلف بهداشتی درمانی آموزشی
  • پیدا کردن نزدیک ترین مرکز درمانی
  • احیاء نقش کلیدی پرستاران در زنجیره بهداشت و درمان
  • بازاریابی مناسب در تجهیزات پزشکی
  • اشتراک گذاری فعالیت مراکز پاراکلینیک و کلینیک های فعال

فیلتر جستجوی اعضاءاختیاریاختیاری
رسته کاری خود را تعیین کنیداختیاریاختیاری

ثبت نام

  • تعیین موقعیت مکانی
  • انتخاب تخصص
  • ثبت مشخصات

از روی نقشه مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید

بهترین مراکز درمانی و کلینیک

بهترین پرستاران ما